TAILIEUCHUNG - Công văn 1218/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1218/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng | BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 1218/BXD-KTXD V/v: áp dụng Thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xây dựng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội Trả lời Văn bản số 3985/SXD-QLKT ngày 10/6/2009 của Sở Xây dựng Hà Nội về hướng dẫn áp dụng quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại các Thông tư của Bộ Xây dựng (số 05/2002/TT-BXD ngày 30/12/2002; số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005; số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008) thì chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho những người lao động làm việc trực tiếp độc hại (môi trường, điều kiện, chức danh nghề công việc, mức bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) không thuộc chi phí chung của dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị. Đối với chi phí bảo hộ lao động được hướng dẫn áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất trong điều kiện, môi trường, công việc bình thường; Vì vậy, theo tính chất công việc, điều kiện, môi trường làm việc của từng ngành nghề tại các đơn vị thuộc khối đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội kết hợp với các Sở ban ngành tổ chức lập và trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định việc áp dụng chi phí này. Trên cơ sở hướng dẫn lập, quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại các Thông tư của Bộ Xây dựng, các chế độ chính sách và quy định của Nhà nước có liên quan theo thời điểm có hiệu lực, Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để tổ chức lập, quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị cho phù hợp./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.