TAILIEUCHUNG - Bài 7: CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG

Nắm các sự cố thường xảy ra đối với hệ thống mạng LAN, giúp người xây dựng mạng LAN khắc phục các khuyết điêm của hệ thống. Các sự cố thường gặp. Các công cụ kiểm tra lỗi. Khắc phục các sự cố của hệ thống. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ MẠNG CAN BAN 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bài 2 CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI Bài 3 GIAO THỨC TCP IP VÀ IP ADDRESS Bài 4 KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN Bài 5 QUẢN TRỊ TÀI KHOAN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG Bài 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELEsS lan và ADSL Bài 7 CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ Sự CỐ MẠNG ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI CUỐI MÔN ìửàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 7 KHẮC PHỤC Sự CỐ MẠNG LAN Nắm các sự cố thường xảy ra đối với hệ thống mạng LAN giúp người xây dựng mạng lAn khắc phục các khuyết điếm của hệ thong 4- Các sự cố thường gặp 4- Các công cụ kiểm tra lỗi 4- Khắc phục các sự cố của hệ thống 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Các lôi thường gặp Website http Trong hoạt động của hệ thống mạng LAN có rất nhiều sự cố xảy ra. Nhưng những sự co đó được chia làm hai lỗi lớn phần cứng và phần mềm I Không kết nối được I Không chia sẽ được stJàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Các lôi thường gặp 4- Lỗi phân cứng o Card mạng bị lỗi. Cable mạng bị lỗi. o Tín hiệu bị nhiễu. -ị- Lỗi phân mềm Cấu hình IP chưa đúng o Chưa tắt bức tường lữa Bộ giao thức TCP IP bị lỗi 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Khắc phục sự cố Website http Cần có các bước kiểm tra để khắc phục các sự co về hệ thong mạng LAN. I Lỗi phân cứng Kiểm tra lại Driver card NIC Kiểm tra lại cable mạng và đầu tiếp xúc Kiểm tra lại môi trường truyền I Lỗi phân mềm Kiểm tra lại cấu hình IP Kiểm tra các dịch vụ trên Windows Workstation File and Printer sharing . stíàce 4-Các lỗi về IP Dùng lệnh IPCONFIG ALL để kiểm tra Cấu hình lại IP cho các Client cùng NetID Dùng lệnh IPCONFIG RELEASE Dùng lệnh IPCONFIG RENEW s D à ce

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN