TAILIEUCHUNG - Amoniac va muối Amoni

Viết cấu hình electron của nguyên tử nitơ. xác định các bậc oxi hóa có thể có của nitơ. - Nạp đầy khí amoniac vào bình thủy tinh, đậy bình bằng nút cao su có ống thủy tinh xuốt nhọn xuyên qua. Nhúng một đầu ống thủy tinh vào chậu nước có pha thêm dung dịch phenophtalein. | Kiểm tra bài cũ Câu 1. Viết cấu hình electron của nguyên tử nitơ. Xác dinh các bậc oxi hoá có thể có của nitơ. Câu 2. Hoàn thành các ph-ơng trình phản ứng sau n2 h2 N2 O2 -- Đáp án câu 1 Cấu hình electron của nguyên tử nitơ Biểu diễn obital nguyên tử Các bậc oxi hóa có thể có 1s2 2s2 2p3. Tị T T T Tị -3 0 1 2 3 4 5. Đáp án câu 2 Phương trình phản ứng. n2 h2 - nh3 N2 O2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN