TAILIEUCHUNG - Lecture 3: Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study)

Nghiên cứu khả thi là gì? Nghiên cứu điều gì và kết quả ra sao ? Các dạng đặc tính khả thi cần khảo sát: Kỹ thuật, Kinh tế, Lịch biểu, Vận hành. Mức độ lợi nhuận và chi phí: Phân tích lợi tức, Phân tích giá trị thực có, Phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư. So sánh các sự lựa chọn. | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 3 Nghiên cứu khả thi Feasibility Study Nghiên cứu khả thi là gì Nghiên cứu điều gì và kết quả ra sao Các dạng đặc tính khả thi cần khảo sát Kỹ thuật Kinh tế Lịch biểu Vận hành Mức độ lợi nhuận và chi phí Phân tích lợi tức Phân tích giá trị thực có Phân tích lợi nhuận trên vốn đầu tư So sánh các sự lựa chọn Phân tích yêu cầu phần mềm Tại sao cần nghiên cứu khả thi Mục tiêu Chỉ rõ việc phát triển dự án Đề nghị các giải pháp có thể thay đổi. Cung cấp cho nhà quản trị đủ thông tin để biết Dự án có thể thực hiện được Sản phẩm sau cùng mang đến lợi ích cho người dùng Cần thay đổi những gì Có thể thay đổi hoàn thiện không Hành động của nhà quản trị Sau khi nghiên cứu khả tính nhà quản trị cần có ngay quyết định tiếp tục hay không Cần xem xét vấn đề trong môi trường chiến lược kinh doanh. 2 Phân tích yêu cầu phần mềm Nội dung nghiên cứu khả thi Những vấn đề cần nghiên cứu trong nghiên cứu khả thi Tổ chức của hệ thống hiện hành Các vấn đề với hệ thống hiện hành Các mục tiêu và những yêu cầu khác đối với hệ thống mới Các ràng buộc Những lựa chọn có thể Gắn với hệ thống hiện hành luôn luôn là một chọn lựa Các quy trình công việc khác nhau cho việc giải quyết vấn đề Các cấp độ kiểu tin học hóa khác nhau cho giải pháp Các thuận lợi và bất lợi của mỗi lựa chọn Những vấn đề để kết luận Tính khả thi của dự án Các lựa chọn tốt hơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
291    3    0    10-08-2020
12    5    0    10-08-2020
47    5    0    10-08-2020
11    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN