TAILIEUCHUNG - Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT

Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 50 2008 QĐ-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHI CỤC TRƯỞNG ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THUƠNG Căn cứ Nghị định số 189 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 10 CP ngày 23 01 1995 của Chính phủ về tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27 2008 NĐ-CP ngày 13 03 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10 CP ngày 23 01 1995 của Chính phủ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn Chi cục trưởng Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Giám đốc các Sở Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chính phủ - Ban Tổ chức TW - Toà án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Các Bộ Cơ quan ngang Bộ CQ thuộc Chính phủ - Kiểm toán Nhà nước - UBND các tỉnh TP. trực thuộc TW - Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp Vũ Huy Hoàng - Sở Công Thương Sở Nội vụ các tỉnh TP. thuộc TW - Cục Quản lý thị trường - Website Chính phủ Công báo - Website Bộ Công Thương - Lưu VT TCCB. TIÊU CHUẨN CHI CỤC TRƯỞNG ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Ban hành kèm theo Quyết định số 50 2008 QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Chương I. TIÊU CHUẨN CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Điều 1. Vị trí chức trách Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương dưới đây gọi tắt là cấp tỉnh đồng thời là Phó Giám đốc Sở Công Thương chịu trách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0