TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1673/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1673/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 1673 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quác hội thông qua ngày 29 6 2006 Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Công bố 20 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây 1. TCVN 7598 2007 Ngũ cốc đậu đỗ sản phẩm ngũ cốc nghiền hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi - Xác định Nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng Protein thô. 2. TCVN 7605 2007 ISO 21569 2005 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic. 3. TCVN 7606 2007 ISO 21571 2005 4. TCVN 7607 2007 ISO 21572 2004 5. TCVN 7608 2007 ISO 24276 2006 6. TCVN 7599 2007 Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Tách chiết axit nucleic. Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên Protein. Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Yêu cầu chung và định nghĩa. Thủy tinh xây dựng - Blốc thủy tinh rỗng. 7. TCVN 7624 2007 Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật. 8. TCVN 7625 2007 Kính gương - Phương pháp thử 9. TCVN 6530-9 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử Phần 9 Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng hình chữ thập 10. TCVN 7636 2007 Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt 11. TCVN 7637 2007 Vật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0