TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1564/QĐ-BTM

Quyết định số 1564/QĐ-BTM về việc việc ban hành Quy định về quy trình xử lý công việc thuộc chức năng quản lý của Vụ Chính sách thị trường trong nước do Bộ Thương mại ban hành | BỘ THƯƠNG MẠI Số 1564 QĐ-BTM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại Căn cứ Quyết định số 1595 2004 QĐ-BTM ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ Thanh tra Văn phòng Bộ Căn cứ Quyết định số 0983 2006 QĐ-BTM ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thương mại Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước của Vụ Chính sách thị trường trong nước Bộ Thương mại. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước Vụ Tổ chức - Cán bộ cán bộ công chức Vụ Chính sách thị trường trong nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Các đơn vị thuộc CQ Bộ - Bộ trưởng - Các Thứ trưởng - Lưu VT CSTTTN Nguyễn Thị Kim Ngân QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 1564 QĐ-BTM ngày 28 tháng 09 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định về quy trình tác nghiệp thời gian xử lý văn bản liên quan đến một số công việc chủ yếu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Vụ Chính sách thị trường trong nước Vụ CSTTTN 2. Việc tiếp nhận luân chuyển xử lý và lưu trữ văn bản thuộc các lĩnh vực khác thực hiện theo Quyết định số 0292 2005 QĐ-BTM ngày 25 02 2005 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    12-08-2020
20    4    0    12-08-2020
26    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0