TAILIEUCHUNG - Thông tư số 08/2008/TT-BNV

Thông tư số 08/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn, Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự do Bộ Nội vụ ban hành | BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 08 2008 TT-BNV Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ CẤP GIẤY HỢP CHUẨN GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ Căn cứ Nghị đính số 48 2008 NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 73 2007 NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động nghiên cứu sản xuất kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước Sau khi trao đổi và thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Nội vụ hướng dẫn trình tự thủ tục cấp Giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự như sau I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn trình tự thủ tục cấp Giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự trách nhiệm của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về mật mã dân sự. 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự. II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÁP GIÁY PHÉP SẢN XUÁT KINH DOANH SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ 1. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự a Điều kiện về chủ thể Là doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp. b Điều kiện về nhân sự - Người đứng đầu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự phải có lý lịch rõ ràng có năng lực hiểu biết về pháp luật tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành điện tử - viễn thông công nghệ thông tin toán tin an toàn thông tin hoặc nếu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải có chứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    10-08-2020
251    3    0    10-08-2020
8    5    0    10-08-2020
6    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0