TAILIEUCHUNG - Lab 6: Tạo layout trang tin tức

Mục tiêu: 1. Sử dụng Master page để tạo phần layout của trang web tin tức 2. Sử dụng control AdRotator, Marquee để hiển thị thông tin quảng cáo 3. Tạo các trang nội dung (content page) sử dụng master page đã thiết kế. 4. Thiết kế trang web tin tức game đơn giản có bố cục được mô tả như sau: o Phần header: chứa banner của trang web o Phần left: chứa menu chọn các mục tin o Phần right: chứa các phần quảng cáo o Phần footer: chứa thông tin bản quyền, thông tin trang. | Lập trình Khoa CNTT Lab 6 TẠO LAYOUT TRANG TIN TỨC Mục tiêu 1. Sử dụng Master page để tạo phần layout của trang web tin tức 2. Sử dụng control AdRotator Marquee để hiển thị thông tin quảng cáo 3. Tạo các trang nội dung content page sử dụng master page đã thiết kế Bài Tạo layout trang tin tức game Yêu cầu 4. Thiết kế trang web tin tức game đơn giản có bố cục được mô tả như sau o Phần header chứa banner của trang web o Phần left chứa menu chọn các mục tin o Phần right chứa các phần quảng cáo o Phần footer chứa thông tin bản quyền thông tin trang web. Ngày 12 tháng 1 năm 2009 Trang chù I Liên hệ Lập trình Khoa CNTT Hình 1 Giao diện chính của trang tin tức game Các thành phần trên giao diện được mô tả hình 2 như sau 1. Phần 1 chính là header chứa một banner bên dưới 2 hyperlink và thông tin ngày tháng năm hiện hành. 2. Phần 2 chứa các mục nội dung tin tức 3. Phần 3 chứa nội dung chính tin tức sẽ hiển thị ở đây 4. Phần 4 chứa quảng cáo 5. Phần 5 footer thông tin bản quyền thông tin của trang web. Hình 2 Chi tiết từng thành phần trên trang web Hướng dẫn 1. Bước 1 Sinh viên tạo ứng dụng web có tên TinTucGame. 2. Bước 2 Tạo master page cho ứng dụng trên o Kích chuột phải vào project trong solution explorer chọn add - New Item Lập trình Khoa CNTT Categories Add New Templates Visual Studio installed templates i l Web Form aF Web User Control Data Service 3 AJAX Client Behavior SjAJAX Client Library 1 1 AJAX Web Form Class 3 DataSet 1 Generic Handler HTML Page S JScript File 1 Nested Master Page Site Map J J Master Pagd pTeFCon Qt Enti 5 AJAX Client Contro n AJAX Master Paoe Browser Fil c Code File J1 Dynamic Data Fii J Global Application Class icf Interface UNQ to SQL Classes 5 Resources File Skin File Hình 3 Tạo master page 3. Thiết kế trang master theo mẫu sau. Hình 4 Phần layout của master page .

TÀI LIỆU HOT