TAILIEUCHUNG - Quyết định số 102/2008/QĐ-BNN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định số 102/2008/QĐ-BNN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 102 2008 QĐ-BNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04 2008 NĐ-CP ngày 11 01 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Căn cứ Quyết định số 10 2006 QĐ-TTg ngày 11 01 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Xét tờ trình của Cục Nuôi trồng Thủy sản Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 với nội dung sau I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển nuôi cá tra bền vững phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành Thủy sản Việt Nam đến năm 2020 quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long Coi cá tra là đối tượng nuôi chủ lực và sản xuất chế biến tiêu thụ cá tra là một hoạt động kinh tế quan trọng phục vụ tiêu dùng trong nước xuất khẩu của đất nước. 2. Phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ cá tra theo định hướng thị trường gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng hiện đại hóa tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT