TAILIEUCHUNG - Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa)

Đề cương nghiên cứu (Mẫu bìa). Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, . | MỤC LỤC I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tính cấp thiết của đề tài, lý do chọn đề tài Tầm quan trọng, ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; Những mong đợi từ kết quả nghiên cứu của đề tài. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu này hướng đến những mục tiêu nào: (1) (2) . 3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài 4. Phương pháp nghiên cứu a. Câu hỏi nghiên cứu/ giả thiết nghiên cứu b. Đối tượng nghiên cứu c. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu (1) (2) II. TỔNG QUAN (ngắn gọn về tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam) III. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN Mở đầu Chương 1: . . . . Tổng kết chương 1 Chương 2: . . . . Tổng kết chương 2 Chương 3: . . . . . Tổng kết chương 3 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    10-08-2020
21    5    0    10-08-2020
11    5    0    10-08-2020
438    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN