TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND

Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Số 14 2008 CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Rạch Giá ngày 24 tháng 03 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA Ngày 05 tháng 02 năm 2007 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ TW về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO . Việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới đã nâng vị thế của Việt Nam trên trường Quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức mới cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ phát huy khả năng cạnh tranh và phát triển. Trong những năm qua hoạt động khoa học và công nghệ đã được ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã có nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường trong nước và yêu cầu hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. Một mặt là do quy mô của doanh nghiệp nhỏ chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa ổn định chưa quan tâm đầy đủ đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác do công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn hạn chế việc thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng chưa được thường xuyên và sâu rộng trên thị trường vẫn còn lưu thông hàng hóa kém chất lượng hàng giả hàng hóa vi phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định về ghi nhãn hàng hóa quảng cáo không đúng với chất lượng và nhiều hình thức gian lận tinh vi về đo lường trong giao nhận mua bán hàng hóa đang tồn tại và trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Để khắc phục những yếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    07-08-2020
7    3    0    07-08-2020
20    4    0    07-08-2020
4    4    0    07-08-2020
4    4    0    07-08-2020
7    4    0    07-08-2020
5    2    0    07-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0