TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Thực trạng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội”

Trong những năm vừa qua, các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã thu được những thành công đáng kể; với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã dần dần hội nhập với kinh tế thế giới, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình hợp tác thương mại quốc tế. Trong mối quan hệ đa phương, nhiều chiều đó, thanh toán xuất nhập khẩu đã ra đời như một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Thanh toán xuất nhập khẩu là một khâu quan trọng trong kinh doanh. | ChUyỄnEsÌhựãl B KhgaEỄnfflEếESHin9BsanhEUsEEB MỤC LỤC Trang Lời mở CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU. 5 I - Khái niệm và vai trò của thanh toán xuất nhập khẩu trong hoạt động các ngân hàng thương 1. Khái niệm về thanh toán xuất nhập 2. Điều kiện thanh toán xuất nhập Điều kiện tiền tệ .5 Điều kiện thời gian thanh toán .6 Điều kiện về địa điểm thanh toán . 7 Điều kiện về phương thức thanh toán .8 Điều kiện đảm bảo hối đoái .8 3. Vai trò của thanh toán xuất nhập Thanh toán xuất nhập khẩu là đòi hỏi tất yếu khách quan trong phát triển kinh tế .8 Thanh toán xuất nhập khẩu là khâu quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu . 8 Thanh toán xuất nhập khẩu là thước đo là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh .9 Thanh toán xuất nhập khẩu là một nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động đối ngoại của ngân hàng .9 II - Các phương thức thanh toán xuất nhập 1. Phương thức chuyển tiền Remittance .10 2. Phương thức ghi sổ Open account .11 3. Phương thức thanh toán nhờ thu Collection of Payment .11 4. Phương thức thanh toán thư tín dụng Letter of credit .13 5. Phương thức uỷ thác 6. Phương thức bảo đảm trả III - Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thanh toán xuất nhập khẩu nói chung và đối với các ngân hàng thương mại nói riêng. 17 1. Từ phía Ngân 2. Từ phía khách 3. Hoạt động quản lý của Nhà CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI .20 I - Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. . . . 20 1. Lịch sử hình thành và phát 2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà . Phòng Kinh doanh .21 . Phòng Kế toán .22 . Phòng ngân quỹ .22 . Phòng hành chính nhân sự .23 Hồ Thu Thủy 1 ChUyỄQEBÌhựãl B KhggEỄEfflEeEfflHỉBfflDg nhQUsEEB . Phòng kế hoạch .23 . Phòng thanh toán quốc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.