TAILIEUCHUNG - Ebook Lý thuyết tàu thủy (Tập 2) - NXB Giao thông vận tải

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Lý thuyết tàu thủy (Tập 2)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung của các chương từ chương 9 đến chương 12: chương 9 tính chòng chành, chương 10 tính quay trở và ổn định hướng, chương 11 sức cản và công suất kéo, chương 12 thiết bị đẩy tàu-chân vịt. | http t kyhawd esc KS. NGUYỀN BÂN LY TlirYỰ TÀU THỦY http . NGUYỄN ĐỨC ÂN - KS. NGUYỄN BÂN Chủ biên LÝ THUYẾT TÀU THỦY Tập II NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2005 http kimco MỤC LỤC Trang Cách ký hiệu vã đơn vị sử dụng 5 Chương 9. TÍNH CHÒNG CHÀNH 13 Khái niệm chung 13 Ảnh hưởng của chòng chành đối với tính hàng hải và sức bền vỏ tàu 14 Các thông số đạc trưng cho chuyển động chòng chành 14 Lực ác dụng lên tàu khi chòng chành 15 Tàu chòng chành trong nước tĩnh 16 Các công thức gần đúng tính mô men quán tính khối lượng của tàu 23 Các công thức gần đúng tính khối lượng và mômen khối lượng nước kèm 25 Các cồng thức gần đúng tính sức cản chòng chành 33 Lý thuyết phát sinh sóng biển 40 Chòng chành ngang của tàu trên sóng điều hoà 50 Ảnh hưởng các kích thước của tàu đến chòng chành ngang 55 Đường nước trào lên boong 55 Ảnh hưởng tốc độ và hướng đi của tàu so với sóng khi chòng chành ngang 57 Chòng chành của tàu trèn sóng tự nhiên 60 Giảm chòng chành của tàu 69 Chương 10. TÍNH QUAY TRỞ VÀ ổN ĐỊNH HUỚNG 75 Khái niệm chung 75 Tính ổn định hướng của tàu 109 Chương 11. SÚC CẢN VÀ CÔNG SUẤT KÉO 112 Những mô hình thực nghiệm 112 Những nguyên nhân xuất hiện sức cản 114 11-3 Sức cản sóng 116 Sức cản ma sát 127 Sức cản áp suất 140 3 http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN