TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 14

Mục đích của việc đo và phát hiện mức lưu chất là xác định mức độ hoặc khối lượng lưu chất trong các bình chứa. Có hai dạng đo: đo liên tục và xác định theo ngưỡng. Khi đo liên tục, biên độ hoặc tần số của tín hiệu đo cho biết thể tích chất lưu còn lại trong bình chứa. Khi xác định theo ngưỡng, cảm biến đưa ra tín hiệu dạng nhị phân cho biết thông tin về tình trạng hiện tại mức ngưỡng có đạt hay không. Thí dụ, nếu phát hiện thấy mức cao thì cảm. | Chương 14 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC CHẤT LƯU Mục đích của việc đo và phát hiện mức lưu chất là xác định mức đo hoác khoi lượng lưu chất trong các bình chứa. co hài dang đo đo liện tục vá xác định theo ngưông. Khi đo liện tục biện đo hoác tán số củá tín hiệu đo cho biết thệ tích chất lưu con lại trong bình chưá. Khi xác định thệo ngưông cám biến đưá rá tín hiệu dáng nhị phán cho biết thong tin vệ tình tráng hiện tái mức ngưông co đát háy khong. Thí du nếu phát hiện thấy mức cáo thì cám biến sệ phát rá tín hiệu đế ngừng việc đo chát lưu váo bình. Khi phát hiện tháy ngưông tháp tín hiệu sệ phát lệnh ngừng việc hut chất lưu từ bình chứá đế đám báo mức dự trữ toi thiểu. Thong thưông ngưôi tá kết hợp cá hái loái đáu đo phát hiện ngưông cáo vá ngưông tháp đế tự đọng hoá quy trình cung cấp vá hut. co bá phượng pháp háy dung trong ky thuật đo vá phát hiện mức -Phượng pháp thuy tĩnh dung biện đoi điện. -Phượng pháp điện dựá trện tính chát điện cuá chất lưu. -Phượng pháp bức xá dựá trện sự tượng tác giữá bức xá vá chá t lưu. PHƯƠNG PHÁP THỦY TĨNH Trong phương pháp này chỉ so đo cảm biến cung cấp là hàm lien tuc phu thuộc vào chiếu cao cUà lưu chất trong bình chứà. professional download the free trial online at professional No không phụ thuộc vào tính chất điện của lưu chất nhưng phụ thuộc vào khôi lượng riệng của lưu chất . Càc hình dượi đày biệu diện ba càch khàc nhau cua phượng phàp đo thuy tĩnh a b c Hình Cảm biển mức chất lưu theophương pháp thủy tĩnh . Càch thứ nhất mọt phao nỗi trện màt chất lưu được gàn bàng dày qua mọt rong roc vôi mọt càm biến vị trí hình à . Càm biến vị trí sệ cho tín hiệu ty lệ vôi mức cua lưu chất . Càch thứ hai mOt vàt hình tru được nhung trong lưu chất chiều cao hình tru phai bàng hoàc lợn hợn mức chất lưu hình b . Hình tru này được trệo trên mOt càm biến đo lực. Trong quà trình đo càm biến chịu sự tàc đọng cua mOt lực F ty lệ vợi chiệu cao cua chất long F p - pSh 6-1 vợi p S h làn lượt là trong lượng tiết diện màt càt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
13    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN