TAILIEUCHUNG - thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 11

Nguyên nhân gây ra cặp nhiệt ký sinh là do gấp khúc dây, nhiễm bẩn hoá học, bức xạ hạt nhân (biến đổi nguyên tố). Mối hàn cũng phải nhỏ tới mức tối đa, bởi vì nếu vùng hàn có kích thước lớn thì giữa các điểm khác nhau có thể nhiệt độ sẽ khác nhau tạo ra suất điện động ký sinh. Có ba kỹ thuật chính thường được sử dụng để hàn cặp nhiệt: - Hàn thiếc khi nhiệt độ sử dụng không quá cao. - Hàn xì bằng đèn xì axêtylen. - Hàn bằng tia lửa điện | Chương 11 Phương pháp chế tạo va sơ đồ đo Chế tao cep nhiêt và vỏ bảo vê Trong khi chế tạo cặp nhiệt can phải tránh tạo ra những cặp nhiệt ký sinh. Nguyện nhản gáy ra cặp nhiệt ký sinh lá do gấp khúc dáy nhiệm bán hoá hoc bức xạ hạt nhản biến đổi nguyện to . Mối hán cung phái nho tới mức toi đá bởi vì nếu vung hán co kích thứởc lởn thì giữá các điệm khác nháu co thệ nhiệt đo sệ khác nháu táo rá suất điện đọng ky sinh. co bá ky thuật chính thứởng đứởc sử dung để hán cáp nhiệt - Hán thiếc khi nhiệt đo sử dung khong quá cáo. - Hán xì báng đện xì áxệtylện. - Hán báng tiá lửá điện. Đệ tránh moi tiệp xuc ở ngoái moi hán dáy đứởc đát sứ cách điện. Sứ cách điện phái trở vệ hoá hoc vá co điện trở lởn. cấu truc cáp nhiệt-sứ cách điện thứởng khong bện vững cở hoc bởi váy đệ báo vệ ngứởi tá con tráng bị thệm một lởp vo boc bện ngoái. Vo boc náy đám báo kín đệ khí khong lot quá vá chong đứởc tháng gián nhiệt đo đot ngọt. No thứởng đứởc lám báng sứ hoác báng thệp. Nệu vo báng thệp thì moi hán co thệ thì moi hán co thệ tiệp xuc vởi vo thệp đệ giám thởi gián hoi đáp. Sơ đỏ đo Trện hình biểu diện sở đo đo thong dung cuá cáp nhiệt . Điệu kiện láp ráp từng đoi cung nhiệt đô - Các moi hán A M1 vá B M1 cuá cáp nhiệt. 6 professional download the free trial online at professional - Các môi hàn của các dây kim loại trung gian M1 M2vàM2 M3 Khi đô trong mạch chỉ cô suất điện đọng Seebeck của cạp nhiệt. Thực vạy tông suất điện đọng trong trường hợp này được viết dười dạng biếu thức e pT e 1 A B Tref Tf T Ta0 Ta0 j hBdT j hM idT PM M 2 J hM 2 dT PM 2 M 3 j hM 3 dT TT T T 1 c rej aù a0 Taù p A PTP. M3 M2 M2 M2 M 1 T a0 Trej Tc j hM idT ipTt A J hdT TT 1 aù 1 ref Ml Tai M2 Tag M3 Ml __ _ Tai M2 Tag Tc Tref Thiết bị đo Hình Sơ đồ lắp ráp cặp nhiệt với thiết bị đo. Nghĩạ lạ e pT n - pTJ h - h. ìdT e A B A B j B A A B 5-23 Sơ đồ vi sái được áp dụng để đo hiệu nhiệt độ giữa hai điểm đặt ợ hai mội hán A B cua cáp nhiệt. Vôi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    6    0    13-08-2020
9    5    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
69    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN