TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ CÁCH DÙNG KHÁC NHAU CỦA “IF”

If ko chỉ được dùng trong câu điều kiện mà còn có nhiều cách sử dụng khác, su đây là vài cách dùng khác nhau của " IF" | MỎT SỐ CÁCH DÙNG KHÁC NHAU CỦA IF VD If she can t come to us then we will have to go and see her dùng trong dang câu không phải điều kiên Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian của chính nó VD If you want to learn a musical instrument you have to practice If you did not do much maths at school you will find economics difficult to understand If that was Marry why didn t she stop and stay hello If. happen to. If. should happen to. diễn đạt sự không chắc chắn VD If you should happen to pass a supermarket perhaps you could get some eggs ngỗ nhỡ anh có tình cờ đi qua chợ có lẽ mua cho em ít đường were to. -Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng ở tương lai VD If the boss was were to come in now if the boss came in now we would be in real trouble What would we do if I was were to lose my job -Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra lời đề nghị Vd If you were to move your hair a bit we could all sit down nếu anh vui lòng dich ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng ngồi được Note Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh hoặc chỉ trạng thái tư duy. Vd Correct If I knew her name I would tell you Incorrect If I was were to know. it to be not for Nếu không vì nếu không nhờ vào. -Thời hiện tại VD If it wasn t weren t for the children that couple wouldn t have any thing to talk aboult nếu không vì những đứa con thì vợ chồng nhà ấy chả có chuyện gì để mà nói -thời quá khứ VD If it hadn t been for your help I don t know what we would have done Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng không biết là chúng tôi sẽ làm gì đây 6. Not đôi khi được thêm vào những động từ sau IF để bày tỏ sự nghi ngờ không chắc chắn Có nên. hay không VD I wonder if we shouldn t ask the doctor to look at Mary would. if subject would. sẽ là. nếu- không được dùng trong văn viết VD It would be better if they would tell every body in advance sẽ là tốt hơn nếu họ không kể cho mọi người

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    09-08-2020
2    6    0    09-08-2020
13    6    0    09-08-2020
92    20    0    09-08-2020
12    8    0    09-08-2020
130    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN