TAILIEUCHUNG - Hóa học và môi trường

Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần có nguy cơ gây tác hại đến TV,ĐV, sức khoẻ con người và môi trường xung quanh Nguyên nhân: -Do thiên nhiên -Do hoạt động của con người | HOÁ HỌC VÀ VẤN MÔI TRƯỜNG I-Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1-ô nhiễm không khí Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần có nguy cơ gây tác hại đến TV ĐV sức khoẻ con người và môi trường xung quanh Nguyên nhân -Do thiên nhiên -tejOroạt động của con người một số hiện tượng thiên nhiên như núi l cháy ô nhiễm không khí Không khí bao gồm oxi khí cacbonic nitơ và một lượng nhỏ các khí khác. Tuy nhiên một số khí có tác động không tốt đến chúng ta như SO2 NOx cO H2S CFC . được thải ra do hoạt động của con người gây ô nhiễm không khí nghiêm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN