TAILIEUCHUNG - Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ (Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ) | M ẫ u Đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ Ban hành kèm theo Nghị định số 133 2008 NĐ-CP ngày 31 12 2008 của Chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tỉnh thành phố ngày. tháng. năm. ĐƠN ĐỀ NGH Ị C Ấ P GI Ấ Y PHÉP CHUY Ể N GIAO CÔNG NGH Ệ Kính gửi Bộ Khoa học và Công nghệ I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ 1. Bên giao công nghệ Tên tổ chức cá nhân Tel Email Fax Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính Tên người đại diện chức danh 2. Bên nhận công nghệ Tên Địa chỉ Tel Email Fax Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính Tên người đại diện chức danh II. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao 1. Tên ký hiệu sản phẩm 2. Tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở Việt Nam quốc tế 3. Sản lượng 4. Tỷ lệ xuất khẩu III. Nội dung hợp đồng 1. Quyền liên quan đến công nghệ được chuyển giao Phạm vi lãnh thổ được chuyển giao công nghệ Sản xuất Độc quyền Không độc quyền Công nghệ Được chuyển giao lại Không được chuyển giao lại Bán hàng Độc quyền trong lãnh thổ Không độc quyền trong lãnh thổ Được xuất khẩu Không được xuất khẩu 2. Nội dung chuyên giao công nghệ Nội dung Có Không Ghi chú Bí quyết công nghệ Tài liệu kỹ thuật Đào tạo Trợ giúp kỹ thuật Li xăng đối tượng sở hữu công nghiệp sáng chế giải pháp hữu ích nhãn hiệu hàng hóa. 3. Thời hạn hợp đồng chuyển giao công nghệ IV. Các văn bản kèm theo đơn đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ - Hợp đồng bằng tiếng Việt - Hợp đồng bằng tiếng nước ngoài số lượng . số lượng . - Tài liệu giải trình công nghệ - Dự kiến chi phí chuyển giao công nghệ phải trả từng năm và tổng giá thanh toán trong suốt thời hạn hợp đồng . - Các văn bản khác Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư Đăng ký kinh doanh Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ . của các bên tham gia Hợp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN