TAILIEUCHUNG - Mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ | Phụ lục 1 Mẩu đơn gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . BẢN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Kính gửi 1. Tên Doanh nghiệp hoặc tổ chức gửi đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ. - Địa chỉ đầy đủ - Số điện thoại fax - Người đại diện Chức danh - Quốc tịch - Số điện thoại fax 1. Nội dung tóm tắt của Hợp đồng chuyển giao công nghệ Tên sản phẩm Nội dung công nghệ được chuyển giao Bên giao công nghệ Tên địa chỉ fax Bên nhận công nghệ Tên địa chỉ fax Thời hạn Hợp đồng 2. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ nêu tên các tài liệu kèm theo Đơn đăng ký . T M CÁC BÊN ký tên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT