TAILIEUCHUNG - Khám phá một số tính năng khác của Makefile

Câu lệnh make thường được ít người dùng quan tâm đến. Thông thường câu lệnh này và Makefile nằm trong nhóm mã nguồn hỗ trợ biên dịch và liên kết mã nguồn trong file thực thi. | Khám phá một số tính năng khác của Makefile Nguồn Quản trị mạng - Câu lệnh make thường được ít người dùng quan tâm đến. Thông thường câu lệnh này và Makefile nằm trong nhóm mã nguồn hỗ trợ biên dịch và liên kết mã nguồn trong file thực thi. Tuy nhiên nó còn có thể được sử dụng để thực hiện nhiều tính năng khác ngoài việc xử lý mã nguồn. Makefile chỉ là một chuỗi lệnh thực thi làm việc trên các phần phụ của file mục tiêu. Ví dụ bạn có thể chạy lệnh make install và lệnh này sẽ kiểm tra cập nhật những đối tượng được yêu cầu trước tiên như mục tiêu compile và các thành phần phụ của nó. Điều này làm cho lệnh make trở thành một lệnh rất linh hoạt. Điều này cũng có nghĩa bạn có thể sử dụng nó với nhiều file ngoại trừ file mã nguồn bạn có thể sử dụng Makefile để copy file cục bộ hay từ xa kiểm soát phiên bản xóa file hay những lệnh khác có thể sử dụng khi xử lý file. Ví dụ bạn có thể tạo một Makefile để copy những file web cục bộ lên một máy chủ ở xa lấy chúng từ một vùng chứa kiểm soát phiên bản. Makefile này có dạng như sau SVNURL https svn website trunk REMOTEHOST user@host public_html ifdef REV REVISION -r REV endif all dist clean rm -rf website rm -f checkout svn co SVNURL REVISION website dist clean checkout tar czf website rsync -avP -e ssh website REMOTEHOST Lưu ý một Makefile phải sử dụng những tab kí tự để canh lề cấu trúc lệnh của đối tượng đích. Nếu sử dụng vùng trống dấu cách sẽ làm cho lệnh make bị lỗi. Makefile trên sử dụng đối tượng đích mặc định là all sẽ xóa thư mục hiện thời xóa bỏ những website thư mục cũng như file nén của website kiểm tra mã từ những hệ thống kiểm soát phiên bản địa chỉ URL được khai báo trong biến SVNURL và cuối cùng tạo một tarball của website này và sử dụng rsync để đồng bộ hóa nó với máy chủ ở xa REMOTEHOST . Với định nghĩa ifdef bạn có thể sử dụng make REV-600 để kiểm tra vùng lưu trữ hệ thống kiểm soát phiên bản khi nó ở vùng sửa đổi 600 nhập -r600 vào hệ thống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT