TAILIEUCHUNG - Luyện tập tính chất hóa học của Crôm đồng và hợp chất

Hoạt động hóa học yếu Không khử được ion H+ của dung dịch HCl , H2SO4 Hoạt động hóa học yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe Phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất ở nhiệt độ cao | LVHO dDH VA 9NO0 NOdOVn OOH VỌH 1 HO HN IJ Thức Cần Nhớ hình electron Cr 1s22s22p63s23p63d54s1 Cu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT