TAILIEUCHUNG - Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 1

Tài liệu tham khảo Kinh tế lượng nâng cao dùng cho sinh viên khoa toán kinh tế , Tài liệu này là bài số 1 giới thiệu về Hồi quy và biến giả | KINH TẾ LƯỢNG NÂNG GAO BÀI 1 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nhiều tình huống cùng với các biến định lượng còn có những biến định tính . Ví dụ khi nghiên cứu tiêu dùng của hộ dân cư các biến thu nhập giá cả số nhân khẩu có thể định lượng được nhưng giới tính của chủ hộ cấu trúc thế hệ của hộ tôn giáo - tín ngưỡng một chính sách của chính phủ là các biến không định lượng được. Trong nhiều trường hợp chính mức giá trị của các biến định lượng cũng làm thay đổi quan hệ của chúng một cách cơ bản. Có thể dễ dàng nhận ra rằng khi tiền lương tăng đến một mức nào đó thì lượng cung lao động không còn tăng mà có thể giảm điều này đã được mô tả trong nhiều nghiên cứu về thị trường lao động. Cũng như vậy thu nhập ở những mức khác nhau có thể tương ứng với những tỷ lệ tiết kiệm khác nhau. Nói tóm lại trong hầu hết các quan hệ định lượng có sự can thiệp của các biến không định lượng mà ở đây ta gọi là các biến định tính. Cần có một kỹ thuật đưa các biến như vậy vào trong các mô hình không chỉ với tư cách các biến giải thích mà còn với tư cách là các biến phụ thuộc. 2. KỸ THUẬT BIẾN GIẢ . Hồi quy với biến giải thích là biến định tính mô hình ANOVA a. Biến định tính có hai phạm trù. Lúc đó dùng một biến giả để thay thế cho nó. VD Thu nhập có phụ thuộc giới tính Yi thu nhập Di 1 Í1 0 Nếu quan sát là Nam Nếu quan sát là Nữ Mô hình Yi 3X 32Di Ui Thu nhập trung bình của nam E Y Dị 1 31 32 Thu nhập trung bình của nữ E Y Dị 0 31 Nếu 32 0 thì TN trung bình có phụ thuộc giới tính Biến D dùng như trên gọi là biến giả Dummy variable . BÀI 1 HỒI QUY với BIẾN GIẢ Ví dụ Bảng sau cho 10 quan sát về lương giáo viên phổ thông ở mức khởi điểm. ST T Lương Y nghìn Giới D 1 22 m 1 2 19 f 0 3 18 f 0 4 21 7 m 1 5 18 5 f 0 6 21 m 1 7 20 5 m 1 8 17 f 0 9 17 5 f 0 10 21 2 m 1 Biến giới m nam f nữ. Kết quả ước lượng hồi quy Yi 18 3 28Dị ei Giá trị T 3 54 4 265 Dễ dàng thấy rằng 32 khác không hơn thế nữa hệ số này dương có ý nghĩa. Kết luận đầu tiên của chúng ta là lương khởi điểm trung bình của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT