TAILIEUCHUNG - Kỹ thật nuôi cấy

Yêu cầu khi nuôi cấy trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Chọn đúng môi trường nuôi cấy: Mỗi loại bệnh phẩm có sự hiện diện của tác nhân nhiễm trùng dựa khác nhau nên cần phải lựa chọn môi trường nuôi cấy phù hợp với từng bệnh phẩm nhưng không chọn trùng lặp môi trường nuôi cấy. | KY THUẬT NUÔI CÂY Phạm Thái Bình Yêu cẩu khi nuôi cay trong xét nghiêm vi sinh lẩm sang 1 Phải chọn đúng môi trường nuôi cay Mồi loại bệnh phẩm có sự hiện diện cua tẩc nhẩn nhiệm trung khẩc nhau nện cẩn phai lựạ chon mói trựờng nuói cây phu hợp với từng bệnh phẩm. Nhưng không chọn trùng lặp môi trường nuôi cay Cung mót loai vi khuẩn nhừng trện mói trừớng nuói cậy khẩc nhau tính chất khum khuẩn có thệ khẩc nhau. Chọn trung lặp nhiều mói trừớng nuói cấy Lẩm rói trí ngừới lẩm xệt nghiệm khi chón vi khuẩn đích trên mói trừớng phẩn lạp. Khóng taó đừớc sừ đóng bó tróng hóat đóng cua phóng xệt nghiệm. 2 Môi trường nuôi cay thường quy trên các bệnh phẩm Môi trường nuôi cáy thường quy trên các bệnh phẩm Bệnh phẩm Môi trường tang sinh phông phu Môi trường phân lập Môi trường phân lập thay the Đường ho đp trên BA CAHI MC MC EMB BA BANg Đường hô hấp . 4 dười BA CAHI MC MC EMB BA BANg Mụ vấ . tiêt dịch BA MC MC EMB BA BANg 4Í2TT . Đường 1 sinh dục CAVCN

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    15-08-2020
14    5    0    15-08-2020
114    16    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
142    4    0
12    8    0
155    7    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    8    0