TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị x-quang y tế)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết chờ văn bản hướng dẫn . Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Có Chờ văn bản hướng dẫn . Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức cá nhân có yêu cầu cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt - Tổ chức cá nhân có yêu cầu cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế nộp hồ sơ cho Cục An Tên bước Mô tả bước nhân. toàn bức xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng định lượng nguyên tử. Trong trường hợp không cấp giấy đăng ký Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN