TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đóng gói vận chuyển vật liệu phóng xạ Thông tin Lĩnh vực thống kê Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định để cấp phép vận chuyển nguồn phóng xạ Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Nguồn phóng xạ thuộc nhóm 1 đồng 1 Quyết định số 38 QĐ- kiện hàng BTC ngày. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Nguồn phóng xạ thuộc nhóm đồng 1 3. 2 kiện hàng Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Nguồn phóng xạ thuộc nhóm đồng 1 4. 3 kiện hàng Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Phí thẩm định đê cấp phép vận chuyên chất thải phóng xạ đồng 1 cơ sở Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. 6. Lệ phí cấp giấy phép đồng Quyết định số 38 QĐ-BTC ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước TỈ -1-_La_ A 1 Tô chức cá nhân đóng gói vận chuyên vật Tô chức cá nhân đóng gói 00 J 1. __Ạ . _ liệu phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn vận chuyên vật liệu phóng xạ _ a_ 1 À_ _ A _ _ bức xạ và hạt nhân nộp hồ sơ cho Cục An toàn Tên bước Mô tả bước bức xạ và hạt nhân - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành Cục An toàn bức xạ và hạt Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức phép tiến hành công việc bức xạ đóng gói thẩm định vận chuyển vật liệu phóng xạ . Trong trường hợp không cấp giấy phép Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ Phiếu khai báo chất thải phóng xạ 3. Bản phân tích an toàn điều kiện đóng gói vận .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    0    13-08-2020
2    9    0    13-08-2020
27    5    0    13-08-2020
7    174    0    13-08-2020
35    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN