TAILIEUCHUNG - Phân bón vi sinh vật

Phân bón vi sinh vật ( gọi tắt là phân vi sinh ) là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống, đã được tuyển chọn có mật độ đạt theo tiêu chuẩn hiện hành. | Phân bón vi sinh vật Nguồn Phân bón vi sinh vật gọi tắt là phân vi sinh là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống đã được tuyển chọn có mật độ đạt theo tiêu chuẩn hiện hành. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6169 1996 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ sử dụng trong việc nghiên cứu sản xuất sử dụng và lưu thông sản phẩm phân bón có chứa các loại vi sinh vật đã sống đã được tuyển chọn có lợi cho đất và cây trồng. 2. Thuật ngữ định nghĩa. Phân bón vi sinh vật Phân bón vi sinh vật gọi tắt là phân vi sinh là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống đã được tuyển chọn có mật độ đạt theo tiêu chuẩn hiện hành. Thông qua các hoạt động của chúng sau quá trình bón vào đất tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng sử dụng được N P K . . . hay các hoạt chất sinh học góp phần nâng cao năng xuất và hoặc chất lượng nông sản. Phân vi sinh bảo đảm không gấy ảnh hưởng xấu đến người động thực vật môi trường sinh thái và chất lượng nông sản. Hoạt chất sinh học Hoạt chất sinh học là các sản phẩm của vi sinh vật có trong phân vi sinh được tạo ra thông qua các hoạt động sống của chúng khi bón vào đất có tac dụng tốt đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng năng suất chất lượng nông sản hoặc hệ sinh học của đất. . Phân bón vi sinh vật cố định nitơ Phân bón vi sinh vật cố định nitơ tên thường gọi phân đạm vi sinh vật cố định đạm là sản phẩm chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống đã được tuyển chọn với mật độ đạt theo tiêu chuẩn hiện hành có khả năng cố định nitơ từ không khí cung cấp các hợp chất chứa nitơ cho đất và cây trồng tạo điều kiện nâng cao năg suất và hoặc chất lượng nông sản tăng độ màu mỡ của đát. Phân vi sinh vật cố định nitơ và các chủng vi sinh vật này không gây ảnh hưởng xấu đến người động thực vật môi trường sinh thái và chất lượng nông sản. Vi sinh vật cố định nitơ là vi sinh vật sống cộng sinh hay hội sinh với cây trồng hoặc vi sinh vật sống tự do trong đất nước không khí có khả năng tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT