TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 1 - Định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta

Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 1 - Định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đến năm 2010; một số chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn. | Chương 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NƯỚC TA 1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHẤT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 2. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHẤT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 . QUAN ĐIỂM . MỤC TIÊU . ĐỊNH HƯỚNG . QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM 1. Coi trọng thực hiện CNH – HĐH trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn. 2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 3. Phát huy lợi thế của từng vùng và của cả nước. 4. Phát triển nền nông nghiệp với nhiều thành phần kinh tế. 5. Tổ chức sắp xếp và đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. 6. Chú trọng xây dựng nông thôn mới. . MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM . MỤC TIÊU CHUNG . MỤC TIÊU CỤ THỂ . MỤC TIÊU CHUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM - Về nông nghiệp: xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá mạnh, phát triển bền vững,

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN