TAILIEUCHUNG - Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013

Bài viết Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013 tập trung đánh giá các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong 2 giai đoạn: Từ 1986 - 2010 và giai đoạn từ 2010 đến năm 2013. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN