TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu

Hướng dẫn lập kế hoạch mục tiêu | HƯỚNG DAN LẬP KE HOẠCH THựC HIỆN MỤC TIÊU 1. Các yêu cầu ve việc thiết lập và thực hiện mục tiêu chất lượng trách nhiệm xã hội - Mục tiêu phải phù hợp với chính sách mục tiêu cua Công ty phù hợp với mục tiêu cua bộ phận cấp trên. - Muc tiêu phải rô ráng thực tế mang tính khả thi cô khả nấng thực hiên được đảnh giả được . - Muc tiêu chất lượng phải được lảp thảnh vản bản vả được TGĐ phê duyêt. 2. Lập kê hộậch thực hiện mục tiêu thệộ sơ độ gánt Stt Bược công viêc Người thực hiện Ngượi kiếm trả Tông thời gian Tiến đô thưc hiên Ghi chu Tuanl Tuan2 Tuan3 Tuan4 1 Lạp Kế hôảch Anh Tai -Thông kệ Chị Huê -QĐ 9 ngay 2 3 - Trược hết xảc định tất cả cảc bược công viêc cản thiết đê thưc hiên kế hôảch. - Chỉ định ngượi thưc hiên vả ngượi kiểm trả viêc thưc hiên công viêc. - Tiên đô thực hiên trông phản tiên đô thực hiên thêô tuản hôảc thêô thảng được biêu thị bảng mui tên tính từ ngảy thưc hiên công viêc chô đến ngảy kết thuc bược công viêc đô. Côt tông thợi giản lả tông sô ngảy thực hiên bược công viêc. - Sảu khi thực hiên công viêc xông thì phải bảô cảô Tông Giảm đôc kết quả thưc hiên công viêc. - Kế hôảch thực hiên muc tiêu phải được Trượng bô phản ky nhản vả TGĐ phê duyêt. Trang 1

TÀI LIỆU LIÊN QUAN