TAILIEUCHUNG - MRI chỉ định chụp vú_Phần 2

MRI vú: K vú: bilan xâm lấn tại chỗ. U dính vào thành ngực: không ăn lan vào trong ngực. MRI vú K vú: bilan xâm lấn tại chỗ. Vú dạng đặc, kích thước tổn thương, tìm vị trí đa ổ và đối bên, thay đổi điều trị trong 16% trường hợp | MRI vú K vú bilan xâm lấn tại chỗ u HORAX U dính vào thành ngực không ăn lan vào trong ngực MRI vú K vú bilan xâm lấn tại chỗ Vú dạng đặc kích thước tổn thương tìm vị trí đa ổ và đối bên thay đổi điều trị trong 16 trường hợp Esserman L Hylton N Yassa L Barclay J Frankel S Sickles E. Utility of MRI in the management of breast cancer evidence for improved preoperative staging. J Clin Oncol 1999 17- 110-119 Vú P MRI vú bilan trước điều trị Vú dạng đặc tổn thương duy nhất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT