TAILIEUCHUNG - Danh mục hồ sơ chất lượng toàn công ty

Danh mục hồ sơ chất lượng toàn công ty | DANH MỤC HO Sơ CHAT LƯỢNG ĐK Tên hồ sơ Ngươi lưu trữ Nôi lưu trữ Phương pháp lữu trữ Ngươi được phép Thơi giàn lưu trư Phương pháp huy bo Ghi chu Ho sơ kiêm soát tài liêu Nhân viên kiểm soát tâi liêu Phòng ISO Ván bán Trong 0 cưng đĩá mêm Bán TGĐ ĐDLĐ Thạnh lý Tai liệu lỗi thôi 2 nam Ban thệỗ dỗi sửa đỗi Không thơi han Ban phan phỗì tai liệu 2 nam Phiếu gỗp ý sửa đổi tai liệu Dành muc hồ sơ Nhân viên kiểm soát tái liêu Phòng ISO Ván bán Bán TGĐ ĐDLĐ 2 nam Thạnh lý Danh mục hỗ sơ chất lương. Sỗ giaỗ nhận phiếu phan phỗì. Hồ sơ trách nhiêm cUà lành đào ĐDLĐ Phòng ISO Ván bán Bán TGĐ ĐDLĐ Khỗng thơi han Thạnh lý Hỗ sơ truyện đat cam kết hương vaỗ khach hang va sự thấu hiểu vệ chính sach chất lượng. Hồ sơ vê muc tiêu chất lượng ĐDLĐ Phòng ISO Ván bán Bán TGĐ ĐDLĐ 2 nam Thạnh lý Muc tiệu va kế hỗach thực hiện muc tiệu Ctý Biện ban thệỗ dỗi đanh gia kết qua thực hiện muc tiêu. Muc tiệu va kết qua hanh đỗng đa kết thuc va đa đanh gia. Muc tiếu kế hỗach thực hiện muc tiếu va cac bang chửng vệ việc thực hiện muc tiếu Trưởng các bo phân Tại mòi Bp Ván bán Trưởng bo phán Hồ sơ xêm xêt cUà lành đạo ĐDLĐ Phòng ISO Ván bán Bán TGĐ ĐDLĐ 2 nam Thạnh lý Baỗ caỗ xệm xệt cua lanh đaỗ. Biện ban họp xệm xệt cua lanh đaỗ. Danh sach thỗng b aỗ hỗp Trang 1 7 DANH MỤC HO Sơ CHAT LƯỢNG ĐK Tên hồ sô Người lưu trữ Nôi lữu trữ Phưông phàp lưu trữ Ngữời đữực phép Thôi giàn lưu trư Phương pháp huy bo Ghi chu Cac phiếu CAR bao cao cua cac đơn vị cac bao cao thực hiến muc tiếu. Đào tạo và tuyên dụng Nhân viên quản lý nhân sự Phong TCHC Van ban Trựởng phong TCHC Nhân viên QLNS 2 nam Thanh lý Ho sơ xac định nhu cau đao tạo tuyến dung. Ho sơ đanh gia kết qua thực hiến cong viếc. Kế hoach đao tao tuyến dung. Phiếu đế nghị đao tao tuyến dung. Ho sơ đao tao nhan viến. Kết qua đanh gia đao tao. Danh sach va đế cương khoa đao tao. Ho sơ xự ly kết qua đao tao không đat. Ho sơ tuyến dung nhan viến Khong thơi han Hồ sô vê trạng thiết bị Trựởng phong Kế toân Phong Kế toân Van .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN