TAILIEUCHUNG - Quy trình tính và chi trả công

Thu thập dữ liệu như bảng chấm công, đơn xin nghỉ phép, các quyết định điều chỉnh lương, hợp đồng lao động, các hồ sơ liên quan khác | QUY TRÌNH TÍNH VA CHI TRẢ CÔNG 1. Thu thập dữ liệu Bảng chấm công Đơn xin nghỉ phép Cảc quyết định điểu chỉnh lương Hơp đông lảô đông Cảc hô sơ liến quan khảc 2. Nhập dữ liệu vậo bang lương 3. Lựa chon cong thức tính 4. Kiệm tra trện bang tính 5. In ra giây bảng lương chi tiết tông hơp 6. Kiểm tra trện bang in 7. Ky duyệt 8. Chi tra phiếu lương cả nhản Bao hiém xã hội - bao hiém y té Chê ño Bao hiém xa hoi Điều le BHXH quy định cac che độ 1. Chế độ trợ câ p o m đau 2. Chế độ trợ cap thai san 3. Chế độ trợ ca p tai nan lao động nghe nghiệp 4. Chê độ hưu trí 5. Che độ tư tua t Bao hiém xa hOi - bao hiém y té 1. Ché độ trợ cap om đau Mức trợ cap o m đau bang 75 mức tiền lứông lam căn cứ đong Bao hiềm xa hoi trứôc khi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0