TAILIEUCHUNG - Chìa khóa tư duy tích cực - Michael J. Ritt

Cuốn sách trình bày 10 bước để bạn sống tích cực lên mỗi ngày. Những nguyên tắc sống được tác giả chia sẻ khá chi tiết như Làm chủ tâm trí bằng niềm tin vững chắc, Sống khoan dung, độ lượng, Đặt ra mục tiêu trong cuộc sống của mình đều được trình bày một cách khoa học, dễ hiểu. Ngoài những phần nội dung trên, cuốn sách còn có những bài trắc nghiệm bản thân ngắn gọn theo chủ đề để bạn nhận ra thái độ cũng như quan điểm sống đối với mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống. | By the Bestselling Author of NAPOLEON HILL S Keys to POSITIVE THINKING CHÌAKHÓA TUDUY TÍCH CỰC Michael J. Ritt Jr. I . . . . . KS ĂóoV. líẼiy mua sảtíi in hợp pháp đế ủng hõ các Đơn vị í Jẩl bân và câc Tảc già. sTảỉ miễn phí Để thi Tài liệu Học tập First News Mục lục Lời giời thiệu Quyen nang cua tinh than tích cực Bựờc 1 Lam chu tam trí bang niem tin vựng chac Bựờc 2 Chỉ suy nghĩ ve nhựng điều mình thích Bựờc 3 Song theo quy tac vang Bựờc 4 Tự kiem đe loai bo suy nghĩ tieu cực Bựờc 5 Hay vui len Bựờc 6 Tập song khoan dung đo lựờng Bựờc 7 Tự gời y nhựng đieu tot đep Bựờc 8 Sự sang suot nội tam qua lời nguyên cau Bựờc 9 Đặt ra muc tieu Bựờc 10 Tìm hie II. suy nghĩ va len kế hoạch tựng ngay Sông tích cực moi ngay Lời kết Bìa 4 húng ta sẽ trở thành điều ma chúng ta hay nghĩ đến nhất. Cuộc cách mạng vĩ đại nhất cua thời đại nay la kham pha ra rang nhờ thay đội thái độ từ trong chính nội tam ma con người cộ thế thay đội đừờc ca thế giời bẽn ngoai. - William James B an là sản phẩm của sự di truyền moi trường the xác tâm trí vả tiềm thức. Bạn chịu ảnh hưởng của khớng gian thời gian vả hôn thế lả nhưng sực mạnh vô hình mả bạn cô the hoác không the tự nhản biết. Khi suy nghĩ vời tinh thản tích cực ban cô thể tác đông sự dung điếu khiến hôa hờp hay cản bảng lai bất cự hôặc tất cả các yếu tô trển. Ban đu khả nảng định hường chô suy nghĩ lảm chu cảm xúc vả taô ra sô phận của mình. Ban lả tinh thản trông môt thểxảc. - W. Clement .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN