TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm về hệ thống kiểm soát thông tin kế toán

Tổng hợp các bài tập, trắc nghiệm và các bài tập tình huống ở chương 3 của môn kiểm toán | CHƯƠNG 3 KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN A. Các câu hỏi trắc nghiệm . Những câu nào sau đây không phải là 1 trong 5 thành phần của hệ thống KSNB theo COSO a. Đánh giá rủi ro b. Các chính sách kiểm soát nội bộ c. Giám sát theo dõi d. Thông tin truyền thông . Những câu nào sau đây là sai a. Kiểm soát phát hiện có trước kiểm soát ngăn ngừa b. Kiểm soát sửa sai có trước kiểm soát ngăn ngừa c. Kiểm soát ngăn ngừa tương đương với kiểm soát phát hiện d. Kiểm soát ngăn ngừa có trước kiểm soát phát hiện . Những câu nào sau đây về môi trường kiểm soát là sai a. Thái độ của nhà quản lý đối với hệ thống KSNB và hành vi đạo đức có 1 ảnh hưởng không đáng kể đến hành động suy nghĩ của nhân viên b. Một cấu trúc tổ chức phức tạp không rõ ràng có thể sẽ đem đến nhiều vấn đề phức tạp c. Việc ghi lại trên giấy các chính sách và hướng dẫn thực hiện các thủ tục là một trong những công cụ quan trọng để phân chia quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức d. Giám sát là một việc quan trọng trong một tổ chức mà không thể thực hiện báo cáo trách nhiệm hoặc tổ chức đó quá nhỏ để có thể phân chia chức năng nhiệm vụ đẩu đủ . Những chức năng kế toán nào sau đây phải được tách biệt để đạt được việc phân chia các chức năng hiệu quả a. Kiểm soát ghi chép và theo dõi b. Xét duyệt ghi chép và bảo quản tài sản c. Kiểm soát bảo quản tài sản và xét duyệt d. Theo dõi ghi chép và hoạch định . Các hoạt động sau đây là hoạt động kiểm tra độc lập ngoại trừ a. Lập bảng đối chiếu với ngân hàng b. Đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái c. Lập bảng cân đối số phát sinh d. Đánh trước số thứ tự các hoá đơn . Những thủ tục kiểm soát nào sau đây liên quan đến hoạt động thiết kế và sử dụng chứng từ sổ sách a. Khoá tủ giữ các phiếu chi tiền b. So sánh số tồn kho thực tế và sổ sách c. Trên mỗi phiếu nhập kho phải có chữ ký của thủ kho d. Kế toán phải thu được quyền xét duyệt xóa nợ khó đòi nhỏ hơn 5 triệu. . Trình tự nào sau đây là thích hợp cho quá trình đánh giá rủi ro a. Nhận dạng nguy cơ đánh giá rủi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT