TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến, thân thiện môi trường

Trong những năm gần đây, Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ, nước mặn nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng đã trở thành một trong những hướng ưu tiên của ngành thủy sản nhằm giảm sức ép của hoạt động khai thác . | Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Bình Định KỸ THUẬT NUÔI TÔM QUẢNG CANH CẢI TIẾN THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG I- Mở đầu 1. Mục đích ý nghĩa của việc nuôi tôm thân thỉện với mơi trường Trong những năm gần đây Nuôi trồng thuỷ sản NTTS nước lợ nước mặn nói chung và nghề nuôi tôm nói riêng đã trở thành một trong những hướng ưu tiên của ngành thủy sản nhằm giảm sức ép của họat động khai thác ở vùng biển gần bờ đang có nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi đồng thời góp phần cải thiện nâng cao đời sống kinh tế-xã hội của người dân ở các huyện ven biển. Tuy nhiên nghề nuôi trồng thủy sản mang tính tự phát vùng nuôi chưa có quy họach cụ thể và đồng bộ ý thức của người nuôi chưa cao nuôi với mật độ dày . lượng chất thải tích tụ ngày càng lớn dần nhưng chưa có biện pháp xử lý trước khi đưa ra ngòai và cuối cùng là thải ra môi trường chung. Chính vì vậy trong thời gian gần đây tình hình dịch bệnh xảy ra liên tục và dai dẳng trên quy mô lớn và mức độ lây lan với tốc độ rất nhanh làm cho phong trào nuôi tôm ngày càng giảm sút ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của người dân vốn có truyền thống lâu đời về nuôi tôm. Do vậy nhằm phát triển nghề nuôi tôm theo hướng ổn định bền vững và mang tính lâu dài góp phần khắc phục tình hình dịch bệnh cần chuyển đổi hình thức nuôi sao cho phù hợp với điều kiện ao hồ của từng vùng nuôi cụ thể để hạn chế rủi ro mang lại hiệu quả cho người nuôi tôm. Nuôi tôm theo hình thức xen canh tôm - cá đối với những ao nuôi quảng canh cải tiến là một trong những hướng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường hạn chế dịch bệnh trong nuôi tôm. 2. Đặc điểm của những ao nuôi quảng canh cải tiến. - Không có ao lắng ao xử lý nước. - Nằm trong hệ thống ao đìa không có quy họach cụ thể bờ ao dễ thẩm lậu mực nước nuôi 1-1 2 m không giữ được nước cao khi triều thấp. - Chất đáy bùn bùn cát có độ dày 20cm Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản Bình Định - Trao đổi nước phụ thuộc lớn vào thủy triều không chủ động việc điều phối nước không có nguồn nước ngọt điều chỉnh độ mặn hợp lý trong quá trình nuôi. - .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
326    4    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
31    5    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
209    12    0