TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ | PHỤ LỤC 1 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số . . . năm 200 Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG Kính gửi . 3 - Căn cứ Thông tư số 13 2005 TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186 2004 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Căn cứ Quyết định số 04 2006 QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ .8. - Căn cứ .4. về việc. Nay 2. đề nghị được cấp giấy phép thi công công trình .5. tại Quốc lộ . .2. xin gửi kèm theo đơn đề nghị cấp phép thi công các tài liệu sau 1. Các tài liệu chính .6. 2. Các tài liệu liên quan Quyết định đầu tư của chủ công trình Thiết kế chi tiết phần công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ Sơ đồ hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ có xây dựng công trình trong HLATĐB Ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ về hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ có công trình xây dựng trong HLATĐB Bản cam kết tự di chuyển công trình xây dựng trong HLATĐB và không đòi bồi thường Các văn bản liên quan khác nếu có . . .2. xin cam kết thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được . .7. phê duyệt và tuân thủ theo nội dung giấy phép thi công. Nếu thi công sai với nội dung giấy phép thi công .2. chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. . Nơi nhận - Như trên .2. QUYỀN HẠN CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ ký ghi rõ họ tên và đóng dấu - Lưu VT. Hướng dẫn nội dung ghi trong mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công 1 Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên nếu có 2 Tên cơ quan hoặc tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy phép thi công 3 Tên cơ quan cấp giấy phép thi công 4 Trích dẫn văn bản phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp phép thi công. Cụ thể như sau - Đối với công trình thiết yếu Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền được phân cấp tại tiết a .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN