TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Bé tham gia giao thông - Đề tài: Bé biết phương tiện nào? - Nhóm lớp: Lá

I. Mục đích yêu cầu: - Chia nhóm trong phạm vi 7. - Nhận biết và phân biệt các phương tiện giao thông theo phạm vi hoạt động - Thuộc và vận động bài đồng giao: đi cầu đi quán. II. Chuẩn bị: - Thẻ hình một số phương tiện giao thông. - Các tranh về đường không, đường thủy, đường không, đường sắt . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Bé tham gia giao thông Đề tài Bé biết phương tiện nào Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Chia nhóm trong phạm vi 7. - Nhận biết và phân biệt các phương tiện giao thông theo phạm vi hoạt động - Thuộc và vận động bài đồng giao đi cầu đi quán. II. Chuẩn bị - Thẻ hình một số phương tiện giao thông. - Các tranh về đường không đường thủy đường không đường . III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Có những phương tiện giao thông nào Trò chơi Gió thổi. Gió thổi các bạn về 3 nhóm. Mỗi nhóm sẽ đi tìm ở các góc đủ 7 phương tiện giao thông. Cô kiểm tra từng số lượng của từng nhóm. Mỗi nhóm đếm lại số phương tiện của mình. Tìm chữ số 7 tương ứng với 7 phương tiện. 2. Hoạt động 2 Trạm phân loại Câu đố cô đọc một số câu đố về các loại phương tiện giao thông các nhóm trả lời bằng cách giơ thẻ hình phương tiện giao thông lên. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Trạm phân loại Các nhóm phân loại các phương tiện giao thông của nhóm mình theo phạm vi hoạt động đường bộ đường thủy đường . Sau một đoạn nhạc ngắn cô kiểm tra kết quả các nhóm trò chuyện với từng nhóm xem trẻ chia 7 phương tiện giao thông thành mấy nhóm Mỗi nhóm có bao nhiêu phương tiện 3. Hoạt động 3 Đi cầu đi quán Mỗi trẻ cầm một phương tiện giao thông trên tay đọc và vận động theo bài đồng dao đi cầu đi quán. Hết bài đồng giao ai cầm loại phương tiện nào thì chạy về trạm có phương tiện . Kết thúc. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    11    0    15-08-2020
1    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
80    3    0
4    6    0
557    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN