TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 8

Ngoài ra, một số máy tính, sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu và tính toán khoa học, khác biệt rất đáng kể với mô hình trên, nhưng chúng ít có ứng dụng thương mại vì mô hình lập trình chúng vẫn chưa được chuẩn hóa. | Cân Trúc Máy Tính -92- Hình à mô tả một thanh ghi 8 bit được nối với một bus nhập và một bus xuất. Thanh ghi bàô gôm 8 flip flôp lôậi D môi flip flôp lưu trữ 1 bit và được nôi với bus xuất qua môt công đệm không đàô. Thanh ghi cô hài tín hiệu điều khiển CK và chô phềp xuất OE ôutput enable nôi đến tat cà càc flip flôp. Bình thướng 2 tín hiệu này ợ trang thài tĩnh nhưng thỉnh thôàng chung được xàc làp gày nền tàc đông tướng ứng. Khi CK không xàc làp nôi dung cua thanh ghi bới càc tín hiệu trển Bus. Khi CK xàc làp thanh ghi đước nap từ bus nhàp. Khi OE không xàc làp thanh ghi không đước kết nôi với bus xuất. Ngước lài khi OE đước xàc làp nôi dung cua thanh ghi đước nap nền bus xuất thanh ghi xuất thông tin lền bus Hình à chi tiết môt thanh ghi 8-bit nôi với môt bus nhấp và môt bus xuất b ky hiệu cua môt thanh ghi 16 - bit với môt bus nhấp và 2 bus xuất Nếu cô môt thanh ghi khàc R chàng han cô càc ngô vàô nôi với Bus xuất cua thanh ghi vưa mô tà ớ trên thanh gi này cô thệ truyện thông tin đến R. Đệ thực hiện điệu này OE phai đước xàc làp và giữ ớ trang thài này đu làu đệ đưa thông tin lện bus ôn định. Kế đến đướng CK cua R đước xàc làp đệ nap chô R thông tin này. Thàô tàc mớ công đưa thông tin cua môt thanh ghi lện bus đệ nôt thanh ghi khàc nap vàô thướng xày ra ớ lớp vi chướng trình. Hình b trình bày môt thanh ghi 16 bit với 2 bus xuất môi bus đước điệu khiển bớỉ môt tín hiệu OE khàc nhau Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Ly Cân Trúc Máy Tính -93- II. MOT VÍ DU VÊ VI CHƯƠNG TRÌNH BUS M ADD Hình Sơ đồ khôi cua 1 CPU đơn giản cua một máy tính điện tử thiết kế theo phương pháp vi chửơng trình hoá. Đe thực hiện một lệnh cộng ADD cán một hệ tôi thiếu các phếp vi toán _ Ky tự gơi nhơ Ghi chu MAR-M Nôi MAR vơi BUS M MBR-M Nôi MBR vơi BUS M PC-D Nôi PC vơi BUS D IA-D Nôi IA củá IR vơi BUS D AC-D Nôi Accumulátôr vơi BUS D MTS Nôi BUS M vơi BUS S quá ALU DTS Nôi BUS D vơi BUS S quá ALU S-MAR Nôi BUS S vơi MAR S-MBR Nôi BUS S vơi MBR S-PC Nôi BUS S vơi PC S-IR Nôi BUS S .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN