TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

Giáo trình Kinh tế chính trị do . Phạm Quang Phan chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, không đề cập lại nội dung cơ bản về kinh tế chính trị đã được nêu ở tập sách học Chính trị mà học sinh trong các trường trung học chuyên nghiệp đã được học. Giáo trình gồm 2 phần và 13 bài. Phần thứ nhất trình bày những vấn đề chung của kinh tế chính trị, phần thứ hai trình bày những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. | Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO chính trị DỪNG TRƠ p4G CÁC TRƯỜNG LÓP TRUNG HỌC KINH TẾ NHÀ XUÃT BÀN GIÁO DỤC Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH trị Dùng trong các trường lớp trung học kinh tế Tái bàn lấn thứ nhất NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC Chủ biên GS. TS. Phạm Quang Phan Tập thể tác giả GS. TS. PHẠM QUANG PHAN - Bài 1 II III PGS. rs. LÊ THỤC - Bài IV V VI VII TS. TÓ ĐỨC HẠNH - Bài VIII IX X TS. ĐÀO PHƯƠNG LIÊN - Bải XI XII XIU 04 - 2006 CXB 17 - 1860 GD Mã số 6G137M6 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    3    0    13-08-2020
25    24    0    13-08-2020
6    11    0    13-08-2020
453    4    0    13-08-2020
12    5    0    13-08-2020
8    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN