TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 2

Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Sự tác động của môi trường có thể theo hai chiều hướng: có hại cho sức khỏe và không có hại cho sức khỏe, hoặc cũng có thể vừa có hại vừa không có hại. | BÀI 2 QUẢN LÝ NGUY Cơ TỪ MÔI TRƯỜNG MỤC TIÊU 1. Phân tích được các nguyên tắc quản lý nguy cơ. 2. Xác định được các yếu tố tác động dựa trên sự nhận biết nguy cơ và ảnh hưởng tới quá trình thông tin về nguy cơ. 3. Trình bày được những ưu nhược điểm của các giải pháp phòng chống ô nhiễm. 4. Mô tả được các biện pháp theo dõi giám sát nguy cơ từ môi trường. 1. ĐẶT VÂN ĐỀ Môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đêh tình trạng sức khoẻ của mỗi cá nhân cộng đổng và quốc gia. Sự tác động của môi trường có thể theo hai chiều hướng có hại cho sức khoẻ và không có hại cho sức khoẻ hoặc cũng có thể vừa có hại vừa không có hại. Quản lý môi trường mà chúng ta sẽ đề cập tới trong bài này là quản lý các yêu tố nguy cơ môi trường có hại cho sức khoẻ. Về danh từ quản lý ở đây được sử dụng với nghĩa xác định mức độ của nguy cơ và nêu xác định nguy cơ đó là cần thiết phải phòng chống thì đề ra các giải pháp để phòng chống các tác hại từ ô nhiễm môi trường quá trình quản lý nguy cơ bao gổm các bước chính sau - Lượng hoá mức độ ô nhiễm. - Nhận thức và chuyển tải các thông tin về tình trạng ô nhiễm. - Dự phòng và kiểm soát tình trạng tiếp xúc quá mức. - Theo dõi và giám sát các nguy cơ ô nhiễm môi trường. Quản lý nguy cơ là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành nhiều bên liên quan ngay từ bước xác định vấn đề và lựa chọn nguy cơ ưu tiên cần phải giải quyêt. Quản lý nguy cơ môi trường khác với các dạng quản lý nguy cơ khác như quản lý nguy cơ tài chính quản lý nguy cơ của một doanh nghiệp v. v. do nó mang đầy đủ các đặc điểm phản ánh bản chất phức tạp của môi trường. Một ví dụ để chứng minh tính phức tạp trong việc xác định các nguy cơ từ môi trường là ngộ độc chì. Một người trưởng thành được chẩn đoán là có các triệu chứng của nhiễm chì thì sự thâm nhiễm có thể từ rất nhiều nguổn và khó xác định đâu là nguổn chính. Các nguổn có thể là chì do khí xả động cơ của các phương tiện giao thông sử dụng xăng pha chì có thể trong nguổn thức ân có nhiễm chì nguổn nước sử dụng nhiễm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT