TAILIEUCHUNG - Thông tư số 42/2000/TT-BTC

Thông tư số 42/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 42 2000 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 42 2000 TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2000 DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Thực hiện Quyết định số 232 1999 QĐ-TTg ngày 17 12 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau I- QUY ĐỊNH CHUNG 1 Thông tư này áp dụng cho hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển bao gồm Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Văn phòng giao dịch trong nước và nước ngoài của Quỹ hỗ trợ phát triển. 2 Quỹ hỗ trợ phát triển được Nhà nước cấp vốn điều lệ vốn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư bù chênh lệch lãi suất và được huy động các nguồn vốn trung dài hạn để thực hiện cho vay đầu tư hỗ trợ lãi suất sau đầu tư bảo lãnh tín dụng theo đúng quy định của Nhà nước. 3 Quỹ hỗ trợ phát triển có trách nhiệm đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước. 4 Quỹ hỗ trợ phát triển là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống được sử dụng các khoản thu nhập để trang trải các chi phí trong quá trình hoạt động được phân phối chênh lệch thu chi tài chính theo đúng các quy định tại thông tư này. 5 Chủ tịch Hội đồng quản lý Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc quản lý an toàn vốn và tài sản của Quỹ sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả. 6 Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra hoạt động thu chi tài chính của Quỹ. II- QUY ĐỊNH VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN 1 Vốn hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển gồm . Vốn thuộc sở hữu Nhà nước - Vốn Điều lệ là tỷ đồng được hình thành từ Tiếp nhận vốn Điều lệ do ngân sách Nhà nước đã cấp cho Quỹ Hỗ trợ đầu tư quốc gia và tài sản Nhà nước bàn giao từ hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển Ngân sách Nhà nước cấp bổ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT