TAILIEUCHUNG - Quyết định số 22/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 22/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng thành Công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 22 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYÊN CÔNG TY VẬTTƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I và Giám đốc công ty Vật tư thiết bị và xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Vật tư thiết bị và xây dựng doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc bộ phận của Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nội dung chủ yếu sau đây 1. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 để cổ phần hoá là đồng tám tỷ bốn trăm mười tám triệu một trăm hai bảy nghìn tám trăm lẻ lăm đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng ba tỷ một trăm bốn lăm triệu ba trăm lẻ chín nghìn bốn trăm ba bảy đồng . 2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng ba tỷ ba trăm triệu đồng . Tổng số Vốn này chia thành cổ phần bán toàn bộ cho những người lao động trong Doanh nghiệp tức cổ phần của người lao động trong Doanh nghiệp chiếm 100 trong cơ cấu vốn Điều lệ . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng sáu trăm hai chín triệu không trăm sáu mốt nghìn tám trăm tám bảy đồng . - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần cổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    11    0    15-08-2020
4    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
19    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
12    4    0
31    8    0