TAILIEUCHUNG - Nghị định 03/2000/NĐ-CP

Nghị định 03/2000/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 03 2000 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 2 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03 2000 NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp sau đây 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần doanh nghiệp tư nhân đã thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Công ty Luật Doanh nghiệp tư nhân ngày 21 tháng 12 năm 1990 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công ty Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân ngày 22 tháng 6 năm 1994 3. Công ty cổ phần được thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 4. Công ty cổ phần được thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp của Đảng doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập từ việc chuyển đổi doanh nghiệp của Đảng doanh nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội. Điều 2. Áp dụng các luật chuyên ngành Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của các luật chuyên ngành sau đây về việc thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thì áp dụng theo quy định của luật chuyên ngành 1. Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997 2. Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 3. Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 4. Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998 5. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 Luật sửa đổi bổ sung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    10    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0