TAILIEUCHUNG - Tổ hợp nâng cao, cho các bạn học sinh giỏi

Tham khảo tài liệu 'tổ hợp nâng cao, cho các bạn học sinh giỏi', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MỘT SO BAI TOAN TO HƠP 6 bài toán Đại sô 5bài hình học và 4 bài lượng giác. Từ các bài toán trên co bao nhiêu càch tào một đê kiêm trà gom 3bài toàn 1 bài Đài sộ 1 bài Hình hoc 1 bài lượng giàc . ĐS 120 càch Có bao nhiêu sô tự nhiên co 5 chữ sô đôi một khác nhau b Cô bao nhiêu sô tự nhiên cô 5chữ sô vá sô đô lá sô chán c Cô baô nhiêu sô tự nhiên cô 5 chữ sô đôi 1 khac nhau va sô đô la sô la sô lê Giai a Gọi sô tự nhiên can tìm la Chọn a khac 0 cô c 9 cach Chôn a2 khac a1 cô c9 9 cach Chôn a khac a cô C1 8 cach 3 2 8 Chôn a4 khac a3 cô cj 7 cach Chôn a5 khac a4 cô c 6 cach Vay cô 27216 sô b Gôi sô tự nhiên can tìm la a1a2a3a4a5 Chôn a1 khac 0 cô c9 9 cach Chôn a5 chan 0 2 4 6 8 cô 5 cach Chôn a2 a3 a4 cô 103 1000 cach Vậy cô 45000 sô c Gôi sô tự nhiên can tìm la a1a2a3a4a5 Chôn a1 khac 0 cô c9 9 cach Chôn a2 khac a1 cô c9 9 cach Chôn a khac a cô c 8 cach 3 2 8 Chôn a4 khac a3 cô cj 7 cach Chôn a5 lê 1 3 5 7 9 cô 5 cach Vay cô 22680 sô . 3. Co 6 loai tem thö va 7 loai bi thö . Can chon ra 3 tem va 3 bi thö dan tren moi bi thö 1 tem thö .Hoi co bao nhieu cach Giai Chon 3 tem thö C63 Chon 3 bi thö Cf Dan 3 tem thö len 3 bi thö ta co 3 Cach . Vậy sô cách chọn là 3 . C3 . C. 4200 cách 4. Cô mọt n giác lôi . á Tìm sô đường chéô củá đá giác. b Tìm sô giáô điém củá các đường chéô đô biết ráng các đường chéô cát nháủ tưng đôi môt vá không cô đường chéô náô đông qủi. ĐS á C 2 -n b Cứ 4 đỉnh chô tá 2 đường chéô vá 1 điếm cô C4 giáô điếm chéô 5. Môt lờp hôc cô 40 hôc sinh gôm 25 nám vá 15 nữ . Giáô vién chủ nhiém muôn chôn 5 hôc sinh láp thánh môt đôán đái biéủ đé thám giá tô chưc lé khái giáng . Hôi cô báô nhiéủ cách á Chôn rá 5 hôc sinh trông đô không qủá 3 nữ. b Chôn rá 5 hôc sinh trông đô cô 3 nám 2 nữ . c Chôn rá 5 hôc sinh trông đô cô ít nhát 1nám . d Chôn rá 5 hôc sinh trông đô ánh A vá chị B không thé củng thám giá củng đôán đái biéủ. é Chôn rá 5 hôc sinh trông đô ánh X vá chị Y chỉ cô thé hôác củng thám

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN