TAILIEUCHUNG - Quyết định số 61/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 61/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Điện lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Quyết định số 03/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 61 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 2 VÀ 3 ĐIỀU 1_ QUYẾT ĐỊNHSỐ 03 2001 QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẨN KHÁCH SẠN ĐIỆN LỰC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam Công văn số 6646 EVN TCCB ĐT ngày 06 tháng 12 năm 2001 về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hoá Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 2 và 3 Điều 1 Quyết định số 03 2001 QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng hai tỷ bốn trăm triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 30 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Khách sạn 24 9 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Khách sạn 45 1 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 Quyết định số 343 EVN HĐQT TCKT ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Khách sạn là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong Khách sạn. Tổng số

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
406    3    0    15-08-2020
2    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    3    0
TÀI LIỆU HOT
6    6    0
290    3    0
115    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
25    3    0
9    5    0