TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BKH-BTC

Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BKH-BTC về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. | BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ Tài chính Số 08 2003 TTLT-BKH-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08 2003 TTLT-BKH-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC hiện một số QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 38 2003 NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SANG HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN Căn cứ Nghị định 38 2003 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần Căn cứ Nghị định 61 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ Nghị định 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 38 2003 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần như sau Điều 1 Đối tượng áp dụng Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau đây gọi chung là Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 38 2003 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần sau đây gọi tắt là Nghị định 38 2003 NĐ-CP được xem xét để chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần riêng các Doanh nghiệp sau chưa được xem xét chuyển đổi a Doanh nghiệp trong đó Bên nước ngoài hoặc các Bên tham gia liên doanh đối với Doanh nghiệp liên doanh hoặc nhà đầu tư nước ngoài đối với Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam và Bên Việt Nam. b Doanh nghiệp có doanh thu thu trước như các doanh nghiệp hoạt động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0