TAILIEUCHUNG - Quyết định số 5193/2003/QĐ-UB

Quyết định số 5193/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (Imexco) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 5193 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH IMEXCO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 80 2002 TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 33 75 QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Xét Tờ trình số 410 ĐMDN ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Nay thành lập Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài đối với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Imexco gồm các Ông-Bà sau đây 1- Chủ tịch Hội đồng đấu giá Bà Nguyễn Thị Bích Liên Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. 2- Các thành viên khác - Bà Nguyễn Hải Yến Phó Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố - Bà Nguyễn Ngọc Đan Tâm cán bộ chuyên quản Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố - Ông Nguyễn Minh Đức Phó phòng Tổ chức-Thanh tra-Pháp chế Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Ông Dương Kỳ Hiếu Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Điều Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài tại Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh Imexco gồm 1. Ban hành quy chế đấu giá bán cổ phần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0