TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1407 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam số 1407 2001 QĐ-NHNN NGÀY 12 THÁNG J1 NĂM 2001 BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG CỤ LAO ĐỘNG VẬT LIỆU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 2 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ quản lý sử dụng và hạch toán tài sản cố định công cụ lao động vật liệu của Ngân hàng Nhà nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây về quản lý và hạch toán tài sản cố định công cụ lao động vật liệu của Ngân hàng Nhà nước trái với Chế độ này hết hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Giám đốc Chi nhành Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Thị Kim Phụng Đã ký CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG CỤ LAO ĐỘNG VẬT LIỆU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 1407 2001 QĐ-NHNNngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều hành và đối tượng áp dụng Chế độ này quy định việc quản lý sử dụng và hạch toán đối với các loại tài sản bao gồm tài sản cố định công cụ lao động và vật liệu tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước gồm Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Cục Quản trị Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh Cục Công nghệ tin học Ngân hàng và các đơn vị sự nghiệp không hưởng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước dưới đây gọi là các đơn vị Ngân hàng Nhà nước . Điều 2. Tiêu chuẩn và căn cứ xác định tài sản cố .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT