TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1509/2003/QĐ-NHNN

Quyết định số 1509/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1509 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA thống đốc ngân hãng nhà nước việt nam số 1509 2003 QĐ-NHNN NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 và Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ quyết định số 453 QĐ-TTg ngày 14 6 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu của Chính phủ để cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước giai đoạn 2002 - 2004 Sau khi đã thống nhất các nội dung liên quan với Bộ trưởng Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định 1035 2003 QĐ-NHNN ngày 04 9 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại Nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố Trái phiếu đặc biệt. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng Thủ trưưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Ngân hàng thương mại Nhà nước Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Đức Thuý Đã ký QUY CHẾ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ TRÁI PHIẾU ĐẶC

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
194    3    0    08-08-2020